Hengqin Branch


Address: Hengqin Headquarter Building, Unit 3001, 88 Gong’ao Avenue, Hengqin PRC

Zip Code: 519000

Telephone: +86 (756) 8868 301 | 302

Fax: +86 (756) 8868 109

E-mail: hengqin@bnumo.cn